ในปัจจุบัน เราเผชิญกับปัญหาโลกเดือดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงภัยธรรมชาติ ระบบนิเวศที่ถูกทำลาย และมลพิษที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน สถานการณ์นี้ทำให้เกิดความไม่มั่นคงต่อทุกภาคส่วนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เน็คซ์แคปปิตอลตระหนักถึงผลกระทบเหล่านี้ จึงประกาศเจตนารมณ์ "มุ่งสู่ความยั่งยืนเพื่อสังคม" ด้วยแนวคิด ร่วมกันดูแลโลก ด้วยหัวใจของเรา เริ่มต้นจากตัวเรา เพื่อให้โลกและธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


แนวทางปฏิบัติด้าน ESG ของเรา

Environment: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ: เรามุ่งมั่นในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษรักษ์โลกร้อน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน: เรารณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านโครงการ “ทิ้ง ทู แทรซ” (Net Zero) โดยเน้นการลดการใช้พลาสติกและกระดาษ รวมถึงเชิญชวนลูกค้าให้เปลี่ยนเอกสารกระดาษเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 • บริหารการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: เราส่งเสริมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และสนับสนุนการประหยัดพลังงาน เช่น การใช้บันไดแทนลิฟต์ หรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงพัก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในทุกๆ วัน
 •  
Social: พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 • สร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ: เราสนับสนุนการจ้างงานคนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • การปฏิบัติต่อแรงงานและทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม: เราบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเท่าเทียมทุกระดับ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ละเมิด หรือคุกคามทางวาจาหรือการกระทำ และให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความสุขและความพึงพอใจในที่ทำงาน
 • เคารพสิทธิมนุษยชน: เรามีช่องทางการร้องทุกข์แบบไม่เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าความคิดเห็นและปัญหาของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว​
Governance: ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล
 • ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น: เราทบทวนนโยบายต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในองค์กรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ และดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด
 • กำกับดูแลกิจการภายในอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้: เราดำเนินงานอย่างโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: เราดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกค้าอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 • พัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล: เราส่งเสริมโอกาสการทำงานที่เท่าเทียม โดยไม่จำกัดเพศสภาพ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรและหลากหลาย
 • ฝึกอบรมและโค้ชชิ่ง: เราพัฒนาทักษะพนักงานด้าน Leadership Development ผ่านการฝึกอบรมและการโค้ชชิ่ง เพื่อเตรียมพนักงานให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในอาชีพ
​สุดท้าย ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจ เริ่มต้นจากตัวเรา เพื่อแก้ภาวะโลกเดือดไปด้วยกัน ถ้าเปรียบโลกเหมือนบ้าน เราต้องดูแลโลกนี้อย่างดีที่สุด​