นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
                    บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน รวมตลอดถึงคู่ค้าของบริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้จัดให้มีมาตรการในการเก็บรักษา และป้องกันตามมาตราฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด 
 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

                    บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นกับการให้บริการและการดำเนินงานตามที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคจากเจ้าของข้อมูล โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใด จากแหล่งข้อมูลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 

                    บริษัทจะดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ใช้ ปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยจะจัดเก็บเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นหลัก และการอื่นๆตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1) เพื่อใช้ในการประมวลผล บริหารจัดการ พิจารณา ให้บริการและการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจมีขึ้นในอนาคต และรวมถึงการใดๆเพื่อ                ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล ตลอดจนนำไปใช้ในการจัดทำบัญชี งบการเงิน และข้อมูลทางบัญชีของบริษัท
          2) เพื่อนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เพื่อใช้ในการขออนุมัติสินเชื่อหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้พิจารณาสิน
              เชื่อให้กับผู้ให้ข้อมูล
          3) เพื่อใช้ในการติดตามและเรียกเก็บค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อ และหนี้สินอื่นใด (ถ้ามี) จากเจ้าของข้อมูลซึ่งบริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย
          4) เพื่อใช้ในการแก้ไข ยกเลิก และ/หรือต่ออายุสัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้าง และสัญญาอื่นใดระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัท
          ​5) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอ ให้ใช้ เพื่อการวิจัยการตลาดและ/หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อ
              เสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูล และ/หรือปรับปรุงการให้บริการ การดำเนินการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
          6) เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ รวมตลอดถึงข้อกำหนดอื่นใดซึ่งบริษัทมีหน้าที่ผูกพันในการปฏิบัติตามกฎหมาย
          7) เพื่อการนำเสนอข้อมูล ติดตาม ประสานงาน และการให้บริการหลังการขายรวมตลอดถึงเพื่อการจัดทำบริการทางอิเล็คทรอนิค 
          8) เพื่อดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 

การรักษาความปลอดภัย

                    บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของการเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล จึงได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของบริษัทอันเป็นมาตรฐานสากลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเข้าถึง ทำลาย การเปิดเผย ใช้ การทำซ้ำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

ระยะเวลาการเก็บและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

                    บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลตามที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เก็บไว้ได้นานกว่านั้น หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาซึ่งบริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย
 

ช่องทางติดต่อ 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อบริษัทตามช่องทาง ดังนี้
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) 
ที่อยู่ 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
เบอร์โทรศัพท์ : 02 342 9699  อีเมล :  cs@nextcapital.co.th