ในเดือน Pride Month นี้ เน็คซ์แคปปิตอลขอประกาศการสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของเรา เราเชื่อว่าการสนับสนุนความเท่าเทียมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรและเท่าเทียมสำหรับทุกคน


ไม่เพียงแค่การประกาศสนับสนุนเท่านั้น แต่บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรมแก่พนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ของเราด้วยเช่นเดียวกันได้แก่


ส่งเสริมโอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมกัน

เราให้โอกาสการทำงานที่เท่าเทียมโดยไม่จำกัดเพศสภาพ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง เราเชื่อว่าการให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมจะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน


การมีช่องทางการร้องทุกข์

เรามีช่องทางการร้องทุกข์สำหรับพนักงาน พร้อมขั้นตอนการจัดการโดยไม่เปิดเผยบุคคล เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าความคิดเห็นและปัญหาของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรม


ความมุ่งมั่นของเรา

เน็คซ์แคปปิตอลเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้น การสร้างสถานที่ทำงานที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายและปราศจากอคติใด ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ


ร่วมกันดูแลโลก ด้วยหัวใจของเรา เริ่มต้นจากตัวเรา ให้ธงสีรุ้งเป็นสีที่สวยงามในที่ทำงานของเรา

เนื้อหานี้ไม่เพียงแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ แต่ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสังคมและปฏิบัติตามนโยบาย ESG ของเราอย่างแท้จริง