บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท ภายใต้ชื่อบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดย Mitsui & Co., Ltd ซึ่งนับเป็นบริษัทในกลุ่มของมิตซุย ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha เพียงยี่ห้อเดียว (Captive Finance)

          ต่อมาในช่วงปี 2557 บริษัทได้เริ่มขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจสู่การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออื่นเพิ่มเติม ได้แก่ Honda, Vespa, Kawasaki และ Suzuki เป็นต้น

          ในปี 2560 กลุ่มมิตซุย ประเทศญี่ปุ่น มีการปรับนโยบายในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม จึงได้มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และขายหุ้นออกทั้งหมดในเดือนมีนาคม ปี 2562 โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 ได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“COM7”) และบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“SYNEX”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในเดือนมีนาคม ปี 2563 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาท และเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2563

          โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 ได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“COM7”) และบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“SYNEX”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.93 และร้อยละ 26.67 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

          บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดเป็นสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับเงินฝาก (Non-Bank) ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยที่ต้องการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์เป็นหลัก ด้วยการซื้อรถจากตัวแทนจำหน่าย (Dealer) แล้วนำมาให้ลูกค้าเช่าซื้อ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสดในครั้งเดียวและนับเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น โดยอาศัยการติดต่อกับลูกค้าในท้องที่ผ่านพันธมิตรที่เป็นร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (Dealer) ในพื้นที่ต่าง ๆ

 
ความเป็นมา
2547
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ภายใต้ชื่อ “บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha เพียงยี่ห้อเดียว โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
2550-2553
บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อแก่ผู้เช่าซื้อซึ่งประกอบธุรกิจรถจักรยานยนต์ให้เช่า
2557
บริษัทได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากเดิมที่มีการให้สินเชื่อเฉพาะยี่ห้อ Yamaha ไปสู่การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออื่นเพิ่มเติม ได้แก่ Honda, Vespa, Kawasaki และ Suzuki นอกจากนี้ บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อระหว่างองค์กร Business-to-Business (B2B)
2560
กลุ่มมิตซุยได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเหลือร้อยละ 25 และมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาถือหุ้นบริษัทได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30, บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30, วิสต้า อินเวสท์เม้นท์ ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้อยละ 7.5 และนายปฏิญญา เทวอักษร ถือหุ้นร้อยละ 7.5
2562
บริษัทได้ขยายสาขาและยกเลิกการให้บริการสาขา เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 24 สาขา ได้แก่ ภาคกลาง 3 สาขา, ภาคเหนือ 4 สาขา, ภาคใต้ 7 สาขา, ภาคตะวันออก 3 สาขา, ภาคตะวันตก 3 สาขา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สาขา และในปีเดียวกันกลุ่มมิตซุย ประเทศญี่ปุ่น ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้ แก่บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 12.50 และบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 12.50
กรกฎาคม 2562
บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด” เป็น “บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด” และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
มีนาคม 2563
บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 150 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300 ล้านบาท รวมเป็น 450 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10.00 บาท ต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจาก บริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
บริษัทได้เปิดทําการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้กับนักลงทุนวันแรก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “NCAP”
ธันวาคม 2563
บริษัทมีสำนักงานสาขาทั้งสิ้น 24 สาขา ได้แก่ ภาคกลาง 3 สาขา ภาคเหนือ 4 สาขา ภาคใต้ 7 สาขา ภาคตะวันออก 3 สาขา ภาคตะวันตก 3 สาขา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สาขา
มิถุนายน 2564
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท เน็คซ์ มันนี่ จำกัด (บ.เน็คซ์ มันนี่) จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยมีทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan)
กรกฎาคม 2564
บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 19 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 469 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ธันวาคม 2564
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานสาขาเพิ่มเติม 1 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีสาขาจำนวน 25 สาขา (ไม่รวมสำนักงานใหญ่)